શેમ્બટર 2 X 100 જી મેળવો


1 004 રૂબલ


સોપ ડોવ શી બટર

ક્રીમ - સાબુ ડવ, અપનાવતા સૌમ્યતામાં પોષક શિયા માખણ શામેલ છે જેના માટે ત્વચા નાજુક અને ભેજવાળી બને છે.

પેકિંગ: 2 પીસી x xNUMX જી

ઇએન-કોડ: 8711600804388