ការធ្លាក់ភ្នែកភ្នែក


oculusan-eye drops

សំនួរ។ ថ្ងៃដ៏ល្អ, ខ្ញុំចង់បញ្ជាការធ្លាក់ភ្នែក Oculosan ពី swiss -apteka.com ។ ការដឹកទំនិញគួរតែទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ តើភ្នែកអាចធ្លាក់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទេ? បើដូច្នេះតើខ្ញុំគួរបញ្ជាទិញវាយ៉ាងដូចម្តេច? ល្អបំផុត, Paolo

ចម្លើយ។ បាទយើងអាចផ្ញើរដោយស្វ៊ីសទៅអាល្លឺម៉ង់។ វានឹងមានប្រហែលប្រាក់ 60euro បន្ថែម។ បំពេញបែបបទខាងក្រោម:

កម្មវិធីអនឡាញ

សូមបញ្ចូលឈ្មោះ

សូមបញ្ចូលទូរស័ព្ទ

សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក

បំពេញអត្ថបទកម្មវិធី

03.05.2019