ഷോപ്പ് ഷീബൂട്ടർ 2 X 100 ജി


1 004 റൂബിൾസ്.


സോപ്പ് ഷേ ഷട്ടർ ബൈറ്റർ

ചർമ്മം - സോപ്പ് കഴുകൽ അലർജിയ്ക്ക് ചർമ്മത്തിന് മൃദുലമാവും ചർമ്മം നനവുള്ളതുമാണ്.

പായ്ക്കിംഗ്: 2 pcs x 100 ഗ്ര

EAN- കോഡ്: 8711600804388