ТАВДУГААР НАСРАТ ХЯНАЛТОРЛОГЧ 5% СОЛОЛТ ТЕХНИК 12 X 1 LT


5 202 рубль.


НАСНЫ ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭЭ 5%

Натрийн гипохлорит уусмал 5%

Тодорхойлолт: 12-ийн 1 шил

EAN-код: 7612669000913