ਡਵ ਅੱਡੇ ਸ਼ੀਬਿਊਟਰ 2 X XXX G


1 004 ਰੂਬਲਜ਼


ਸਾਬਣ ਡਵ ਸ਼ੀਆ ਬਰੂਟਰ

ਕ੍ਰੀਮ - ਸਾਬਣ ਡਵ ਗਲੇਸ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਸ਼ੀਆ ਮੱਖਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪੈਕਿੰਗ: 2 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ x 100 g

ਈ ਏ-ਕੋਡ: 8711600804388