ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਟਰੀ ਹਾਈਪੌਕੋਰਰ ਐਕਸਐੱਨਐਕਸਐਕਸ% ਸਾਉਲਟ ਟੇਚਨ ਐਕਸਗ x ਐਕਸ ਐਕਸਜੇਂਜ ਲਿਟਲ


5 202 ਰੂਬਲਜ਼


ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਟਰੀ ਹਾਈਪੋਚਰ 5

ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕੋਰਾਇਟ ਹੱਲ 5%

ਸੈਟ: 12 ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ 1 l

ਈ ਏ-ਕੋਡ: 7612669000913