ඉහළ දසුන් නිට්රි හයිපෝඑලර් 5% සෝලියට් ටෙක්න් 12 X 1 LT


5 202 රූබල්.


ඉහළ දසුන් නිට්රි හයිපෝචර් 5%

සෝඩියම් හයිපොක්ලෝරයිට් විසඳුම 5%

12 බෝතල් සඳහා 1 බෝතල්

EAN-කේත: 7612669000913